Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

18-19.12.2017 - nieczynny sekretariat

W dniach 18-19 grudnia sekretariat Katedry będzie nieczynny.

FORUM BUŁGARSKIE - relacja

7-8 grudnia na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa p.t. FORUM BUŁGARSKIE. Bułgaria i bułgarystyka w zmieniającym się świecie. W konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników z Polski, Bułgarii i Słowacji, którzy zaprezentowali referaty o tematyce językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej, a także polityczno-socjologicznej.

 

List od bułgarskiego Ministra Edukacji i Nauki

Katedra Filologii Słowiańskiej otrzymała list od bułgarskiego Ministra Edukacji i Nauki Krasimira Valcheva.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Prof. A. Zatroska - odrabianie zajęć 15 i 18.12.2017

Odrabianie zajęć z prof. A. Zatorską
 
- I rok 1 stopnia piątek 15 grudnia s. 1.52 w godz. 13.30-14.15 Wstęp do językoznawstwa, 14.15-15.00 Analiza językoznawcza I rok 2 stopnia Kultura i stylistyka j. polskiego poniedziałek 18 grudnia 11.45-13.15 s. 28
 
- I rok 2 stopnia Teorie i metodologie językoznawcze poniedziałek 18 grudnia 15.00-15.45 (tu proszę o jakąś małą salę)
 
W związku z powyższym konsultacje A. Zatorskiej zamiast w poniedziałek 18 grudnia odbędą się we wtorek 19 grudnia w godz. 12.00-13.30.
 
Odrabianie zajęć związane jest z tegorocznym kalendarzem i zw. z nim brakującymi godzinami dydaktycznymi.

Forum bułgarskie

Zapraszamy Państwa na konferencję Forum bułgarskie. Bułgaria i bułgarystyka w zmieniającym się świecie.

PROGRAM

Polska Komisja Akredytacyjna - spotkanie ze studentami

W dniach 4-5 grudnia sześć specjalności prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ (w tym filologia słowiańska) przechodzi wizytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W imieniu władz Wydziału oraz Katedry serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie z ekspertem Komisji, którego zadaniem jest wysłuchanie Państwa opinii i uwag na temat studiów. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 4 grudnia, o godz. 13.30 w auli A4 i odbędzie bez udziału pracowników Wydziału.

Studentów należących do kół naukowych zapraszamy również na dodatkowe, osobne spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 5 grudnia, o godz. 10.00 w sali 0.07.

Spotkanie informacyjne nt. programu wymiany studentów ERASMUS+

Zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie informacyjne, na którym będzie można dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc wyjechać na 1 lub 2 semestry na studia zagraniczne. Dowiecie się Państwo również, jakie są są zalety pobytu na studiach zagranicznych w uczelni partnerskiej naszego Uniwersytetu.
 
TERMIN SPOTKANIA:
 29.11.2017 (środa), godz. 15.15 – 16.30,
Wydział Filologiczny, Aula A4, ul. Pomorska 171/173

Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+ 2017/2018

BWZ UŁ informuje, iż w terminie 13.11.-21.12.2017 będzie trwała dodatkowa rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+, możliwe do zrealizowania w bieżącym roku akademickim.
Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki

Mgr S. Miletić - odwołanie zajęć 13-16.11.2017

Mgr Sanja Miletić odwołuje wszystkie zajęcia w dniach 13-16.11.2017.

Oferta stypendialna NAWA 2017

Informacja o ofercie jest dostępna na stronie NAWA:
 
UWAGA, STUDENCI!
Kandydaci na zagraniczne stypendia proszeni są o dostarczenie wymaganej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie 27 listopada 2017 r. do:
 
- mgr Steliany Aleksandrovej (Bułgaria)
- dr Katarzyny Bednarskiej (Słowenia)
- mgr Sanji Miletić (Serbia, Chorwacja)

Prof. G. Minczew - odwołanie zajęć 30.10.2017

Z powodu choroby prof. Georgi Minczew odwołuje zajęcia 30.10.2017.

Симеон Велики и Византия

W Bułgarii ukazał się przekład monografii prof. Mirosława J. Leszki pt. Симеон Велики и Византия pod redakcją naukową prof. Georgiego Minczewa. W dn. 24. października 2017 r. na Uniwersytecie Sofijskim im. św Klemensa z Ochrydy odbędzie się jej promocja. Autorowi i Redaktorowi serdecznie gratulujemy!

Slavica Lodziensia 1

Miło nam Państwa poinformować, że ukazał się pierwszy numer czasopisma Slavica Lodziensia. Zapraszamy do lektury.

dr hab. J. Mazurkiewicz-Sułkowska - odwołanie konsultacji 18.10.2017

Z powodu choroby dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska odwołuje konsultacje 18.10.2017.

Wyróżnienia 2017

Gratulacje dla pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej!

Decyzją Prezydenta RP medale za długoletnią służbę otrzymali:
- srebrny: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Zatorska;
- brązowe: dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, dr hab. Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek.
Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze otrzymali:
- I stopnia: dr hab. Ivan Petrov.
- III stopnia: dr Anna Stefan.

Bóstwa i demony kobiece w kulturze indoeuropejskiej

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na konferencję "Bóstwa i demony kobiece w kulturze indoeuropejskiej”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 19-21 X 2017r.

Organizatorami konferencji są: Katedra Filologii Słowiańskiej, Katedra Filologii Klasycznej oraz Koło Łódzkie Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Miejsce obrad: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173).

PROGRAM

 

Forum bułgarskie - zaproszenie

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na organizowaną przez Ambasadę Republiki Bułgarii w Warszawie, Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie oraz Katedrę Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego konferencję naukową Forum bułgarskie. Bułgaria i bułgarystyka w zmieniającym się świecie (Łódź, 7-8 grudnia 2017 roku).
Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Zaproszenie

покана

Prof. G. Minczew - odwołanie zajęć 24-28.10.2017

Z powodu wyjazdu służbowego prof. Georgi Minczew odwołuje wszystkie zajęcia i konsultacje w dniach 24-28.10.2017.

Blok C - zajęcia proponowane w sem. zimowym 2017/2018

Tytuł zajęć – Tabu w języku i kulturze
Prowadzący - dr Katarzyna Bednarska
Język - polski
Opis przedmiotu –
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze zjawiskiem tabuizacji w języku i kulturze. Przedmiotem dyskusji będą formy i przestrzenie nakładania tabu oraz sposoby jego przełamywania, omijania (eufemizacja, substytucja etc.).
Miejsce i termin – Wydział Fililogiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, Łódź; środy 13:30-15:00
Pierwsze zajęcia - 11 października 2017 r.

Zapisy w sekretariacie Katedry Filologii Słowiańskiej.

Stypendium doktoranckie w grancie NCN

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

Miasto: Łódź

Typ konkursu: OPUS

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 2017-10-16 22:00

Forma składania ofert: email

Wymagania:

Stypendystka/stypendysta będzie członkiem zespołu projektu naukowo-badawczego pt. „Mahomet i narodziny islamu – stereotypy, wiedza i wyobrażenia w kręgu kultury bizantyńsko-ruskiej” (OPUS, DEC-2016/23/B/HS3/01891), kierowanego przez dr Zofię Brzozowską.

Osoby przystępujące do konkursu powinny spełnić następujące wymagania:

·      posiadać tytuł magistra historii, filologii słowiańskiej, filologii rosyjskiej lub filologii klasycznej;

·      być uczestnikiem studiów doktoranckich w zakresie nauk humanistycznych;

·   posiadać doświadczenie w samodzielnej pracy naukowo-badawczej, udokumentowane m.in. publikacjami, udziałem w konferencjach, działalnością w studenckim kole naukowym;

·   biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie, a także wykazywać się komunikatywną znajomością języka angielskiego (dodatkowym atutem będzie znajomość min. jednego języka słowiańskiego, innego niż j. polski);

·      wykazywać się umiejętnością pracy w zespole, sumiennością, rzetelnością badawczą oraz silną motywacją do pracy naukowej.

Opis zadań:

·    aktywny udział w pracach zespołu realizującego projekt, przeprowadzenie kwerend bibliotecznych oraz opracowanie materiału pozyskanego w ich trakcie, badania nad wybranym zagadnieniem dot. obrazu Mahometa i islamu w tekstach bizantyńskich i słowiańskich (z obszaru Slavia Orthodoxa);

·    przygotowanie min. jednego artykułu naukowego powiązanego tematycznie z projektem (jako autor lub współautor);

·  aktywny udział (z referatem) w min. jednej konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym;

·      udział w organizacji min. jednego spotkania naukowego związanego z realizacją projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendystka/stypendysta będzie otrzymywać stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy (nie wyklucza ono możliwości aplikowania o inne stypendia oferowane przez Uniwersytet Łódzki oraz instytucje zewnętrzne).

Planowane rozpoczęcie okresu finansowania: 01.11.2017 r. (może ulec zmianie).

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.)

Wymagane dokumenty:

·      CV wraz z wykazem dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydatki/kandydata (publikacje, referaty prezentowane na konferencjach, udział w pracach studenckiego koła naukowego, informacje o znajomości języków obcych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych)

·      Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich

·     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2015, poz. 2135 ze zm.”

W trakcie postępowania konkursowego wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty należy składać elektronicznie do 16.10.2017 r., na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 października 2017 r.