Stereotypy a Słowiańszczyzna. Materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej (Łódź, 20-21 listopada 2008), red. - M. Skowronek,

Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

 

    Tom Stereotypy a Słowiańszczyzna zawiera materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej (Łódź, 20-21 listopada 2008 r.), zorganizowanej przez Koło Naukowe Slawistów im. św. św. Cyryla i Metodego przy Katedrze Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego.

    Znajdują się tu, obok rozważań nad literaturą ? od średniowiecznej po najnowszą, prace poświęcone historycznym i współczesnym procesom społeczno-kulturowym na Bałkanach, historii i historii kultury kręgu Slavia Orthodoxa, zagadnieniom językoznawczym ? również w kontekście porównawczym, jak też problemom translatoryki oraz badań nad folklorem. Młodzi badacze uważnie przyglądają się wyjątkowej przestrzeni, jaką w ich ujęciu stanowi Słowiańszczyzna, prezentują też najnowsze dotyczące jej zjawiska, tendencje i wyniki badań naukowych. Stereotyp, postrzegany jako operowanie skrótem, zdaje się dotykać każdej sfery czy dyscypliny ? socjologii, literatury, historii kultury, myślenia o postaciach i zjawiskach historycznych czy języku. W Stereotypach? Autorzy podejmują próbę jego demistyfikacji.

 

Spis treści

Przedmowa

JĘZYK

Anna Stefan (Łódź), Sposoby wyrażania posesywności w języku słoweńskim

Jakub Banasiak (Łódź), Uwagi o ograniczeniach w dopuszczalności pewnych typów argumentów propozycjonalnych

Aleksandra Tąporowska (Łódź), Opis przeszłych wydarzeń w języku serbskim i polskim

Katarzyna Bednarska (Łódź), Frazeologia jako nośnik stereotypów

Anna Brodecka (Łódź), Stereotyp małżeństwa w przysłowiach rosyjskich

LITERATURA I FOLKLOR

Malika Attiya (Łódź), ?Śmierć zmienną jest? ? literackie wizerunki śmierci w średniowiecznej Słowiańszczyźnie

Agata Mazur (Lublin), Obraz Bułgarii i Bułgarów w literaturze polskiej drugiej połowy XIX w.

Natalia Walura (Sosnowiec), Bułgarski autostereotyp w ujęciu modernistów

Renata Chrzan (Wrocław), ????????? ???????????? ? ??????? ? ???????? ???????? ??????????

Emilian Prałat (Poznań), Litterae non erubescunt. Stereotyp, mit i archetyp w twórczości Miodraga Bulatovicia

Jakub Kupracz (Gdańsk), Pasterz kóz, wódz narodu. Sylwetka przywódcy na podstawie powieści Luana Starovy ?Czasy kóz?

Paulina Nowak (Łódź), Komunizm ? kontrola, kapitalizm ? wolność? Prawda o bułgarskiej rzeczywistości na podstawie wybranych opowiadań Aleka Popowa

Marcin Fastyn (Łódź), Jakuba Wędrowycza biesiada z bułgarskim tłumaczem

Karolina Krzeszewska (Łódź), ????, ??????, ????? ????? ? w poszukiwaniu stereotypów związanych z kolorem skóry w bułgarskiej bajce ludowej (uwagi wstępne)

Magdalena Wenecka (Łódź), Współistnienie Słoweńców i Niemców na terenie Kočevska w materiałach folklorystycznych

HISTORIA I KULTURA

Aleksandra Kuczyńska (Lublin), Mit Kosowa ? rola czynników kulturowych w konflikcie serbsko-albańskim

Zofia Brzozowska (Łódź), ????????? ??????????? czy samowładna caryca? ? miejsce kobiety w systemach władzy obszaru Slavia Orthodoxa

Piotr Kręzel (Łódź), Wizerunek ?Napoleona Słowiańszczyzny? Josifa Romejko Hurko (Gurko) w bułgarskiej i polskiej historiografii jako przykład etnosubiektywizmu w postrzeganiu postaci historycznej

Aleksandra Tarnawczyk-Ziemnicka (Łódź), Stereotyp Pomaka a polityka BPK okresu procesu odrodzeniowego

Paweł Kowalski (Łódź), Obraz Słowenii i Słoweńców w oczach Chorwatów ? w oparciu o media

Kamil Szafraniec (Łódź), Stereotyp čefura w słoweńskim kręgu kulturowym

Małgorzata Zawierucha (Monachium), Członkostwo Bułgarii w Unii Europejskiej. Wybrane problemy