Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Łódź, 15-17 maja 2009),

red. G. Minczew, M. Skowronek, I. Petrov,

Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2009

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

 

Tom zawiera teksty wygłoszone i przedyskutowane podczas drugiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Biblia Slavorum Apocryphorum, zorganizowanej przez Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej przy Katedrze Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego w dn. 15?17 maja 2009 r. w Łodzi.

Konferencja dowiodła, że problematyka tzw. apokryfów nie ulega wyczerpaniu i że jej opisy czy komentarze nie rozwiązują stale pojawiających się kwestii dyskusyjnych. Główną część konferencji stanowiły tradycyjne obrady w sekcjach poświęconych literaturze, kulturze i historii sztuki, tym niemniej stosunkowo niewiele prac skoncentrowano na problemach wyłącznie analizy tekstu; poszukiwano źródeł i dróg rozwoju literatury o charakterze pseudokanonicznym, badano obecność wątków pseudokanonicznych w literaturze pięknej i tekstach historycznych, omawiano dwukierunkowe relacje literatury i sztuki, jak też występowanie elementów poza- i pseudokanonicznych w sankcjonującej je liturgii.

 

Spis treści

Wstęp

???????????

Foreword

Literatura i kultura

???????. ?????????????? (?????-?????????) ? ????? ? ??????? ??? ???????????? ????????: ??????????? ??????, ??????????? ????????, ??????? ??????????

Marzanna Kuczyńska (Poznań) ? ?ABY NIKT Z PRAWOSŁAWNYCH I POBOŻNYCH CHRZEŚCIJAN TYCH KSIĄG W CERKWIACH ANI DOMACH NIE TRZYMAŁ, NIE CZYTAŁ, NIE KUPOWAŁ? ? ALBO O POSZUKIWANIU KANONU

Maciej Kokoszko (Łódź) ? WHAT WAS ADMINISTERED TO CHRIST ON THE CROSS. A FEW WORDS ON THE ALIMENTARY AND THERAPEUTIC ROLE VINEGAR

Ewa Siatkowska (Warszawa) ? JUDASZ POTĘPIONY, JUDASZ REHABILITOWANY W ŚWIETLE WYBRANEJ LITERATURY APOKRYFICZNEJ

Ewa Woźniak (Łódź) ? KANONICZNY I APOKRYFICZNY OBRAZ PIŁATA (NA MATERIALE STAROPOLSKICH NARRACJI BIBLIJNO?APOKRYFICZNYCH)

Magdalena Kuran (Łódź) ? POSTAĆ ŚW. MARII MAGDALENY W STAROPOLSKIM KAZNODZIEJSTWIE WOBEC TRADYCJI APOKRYFICZNYCH

Johannes Reinhart (Vienna) ? THE PROTEVANGELIUM JACOBI IN THE CROATIAN GLAGOLITIC TRADITION

Piotr Bering (Poznań) ? EVANGELIUM NICODEMI W DRAMATURGII ŚREDNIOWIECZNEJ

???????????????? (???) ? ????????? ??????????: ????? ??????? ? ???

Małgorzata Skowronek (Łódź) ? LEGENDA O KRÓLU ABGARZE W WYBRANYCH SŁOWIAŃSKICH TEKSTACH UŻYTKU LITURGICZNEGO

Dimo Češmedžiev (Płowdiw ? Sofia) ? BUŁGARSKA TRADYCJA PAŃSTWOWA W APOKRYFACH: CAR PIOTR W BUŁGARSKIEJ KRONICE APOKRYFICZNEJ

Anna Kobylińska (Warszawa) ? KONFLIKT IDEI W EPOSIE RELIGIJNYM JONÁŠA ZÁBORSKIEGO VSTÚPENIE KRISTA DO RÁJA

Ikonografia

Elka Bakalova (Sofia) ? PRINCIPLES OF VISUALIZATION OF THE PSEUDO-CANONICAL TEXTS IN THE ART OF THE BYZANTINE COMMONWEALTH

Ewelina Drzewiecka (Warszawa) ? MIĘDZY FORMĄ A TREŚCIĄ. MOTYWY PSEUDOKANONICZNE W IKONOGRAFII ŚWIĘTA ZAŚNIĘCIA BOGURODZICY W SERBSKIM MALARSTWIE ŚCIENNYM Z XIV W.

?????. ????????? (??????) ? ???????? ? ?????????? ? ?????????? ?????? ??????? ???? ????? ???????? (XVI ?.)

Jowita Jagla (Łódź) ? OKO I SERCE. APOKRYFICZNA POSTAĆ LONGINUSA W SZTUCE ŚREDNIOWIECZNEJ

Kultura ludowa

Krzysztof Wrocławski (Warszawa) ? O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA INSPIRACJI EWANGELIĄ (NA PODSTAWIE MACEDOŃSKIEJ LEGENDY BOGURODZICA I ŻABA)

????????????? (?????????) ? ?????????? ??? ??????????????? ???????????? ? ??????????? ??????????? ?????????

Łukasz Mysielski (Łódź) ? OPOWIEŚĆ O DRZEWIE KRZYŻOWYM PREZBITERA JEREMIASZA A TRADYCJA ORALNA (NA PRZYKŁADZIE BUŁGARSKICH I SERBSKICH LEGEND APOKRYFICZNYCH)

Ewa Kocój (Kraków) ? NEGATYWNY OBRAZ ŻYDÓW W FOLKLORZE RUMUŃSKIM I JEGO ZWIĄZKI Z KANONICZNYMI ORAZ PSEUDOKANONICZNYMI TEKSTAMI CHRZEŚCIJAŃSTWA (PRZYCZYNEK DO BADAŃ)

Vladimir Karadžoski (Prilep) ? ON SOME RELATIONS BETWEEN PSEUDO-CANONICAL TEXTS AND MACEDONIAN FOLKLORE

???????? ?????. ??????????????? ????????: ????????????, ?????????, ?????

????????? ?. ?????? (????o? ? ?e?e???) ? ???????? ? ????????? ??????? ???? ? ????? ?????????