Z. Brzozowska, Święta Księżna Kijowska Olga. Wybór tekstów źródłowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

 

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Prezentowana praca stawia sobie za cel przybliżenie szerszemu kręgowi odbiorców sylwetki księżnej kijowskiej Olgi (X w.), pierwszej władczyni Rusi Kijowskiej, która przyjęła chrzest i podjęła próbę chrystianizacji Sło­wiańszczyzny Wschodniej w obrządku bizantyńskim. Kościół ruski podniósł ją do rangi świętej już w XIII w. Postać ta jest również w sposób szczególny związana z mniejszością prawosławną w Łodzi.

Nadrzędnym celem niniejszej publikacji jest udostępnienie czytelnikowi najstarszych utworów hagiograficznych i hymnograficznych, poświęco­nych księżnej Oldze, powstałych w XI–XVI w., w większości nietłumaczonych dotąd na język polski, a tym samym praktycznie nieznanych poza środowiskiem specjalistów. Teksty źródłowe zostały zaprezentowane zarówno w brzmieniu oryginalnym, jak i w polskim przekładzie, co sprawia, iż książka ta może stanowić cenną pomoc dydaktyczną w pracy ze studentami na kierunkach humani­stycznych.