D. Ajdačić, СловоСлавија. Етнолингвистика и поредбена фразеологија

Belgrad 2017

Spis treści:

[Etnolingwistyka] Zmiana tożsamości narodowej a opozycja swój / obcy; Polskie leksemy o znaczeniu "zdrajca"; Polskie określenia odstępcy od wiary; Teoretyczne aspekty analizy polskich leksemów o znaczeniu „migrant”; Samookreślenia emigrantów w polskiej eseistyce drugiej połowy XX wieku; O Jerzym Bartmińskim; Słownictwo erotyczne w językach słowiańskich; Etnolingwistyka w Serbii; "Čast" (honor) w języku serbskim; Pojęcie honoru jak godności w językach słowiańskich; Teksty autorskie i rekonstrukcja językowego obrazu świata; "Kolekcje wartości" i ich profilowanie; Kolekcje wartości, ich typy i profile w języku serbskim ("braterstwo i jedność"); O badaniach lingwistycznych słowiańskiej fantastyki literackiej; Nowe słowiańskie wyrazy i metafory w Internecie (1999); Nowe nazwy dla ludzi ze zdolnościami paranormalnymi;

[Frazeologia] Etnolingwistyka i frazeologia; Ślady obrzędów i wierzeń ludowych w serbskich i ukraińskich frazeologizmach (kalendarz obrzędowy i wesele); Serbskie związki frazeologiczne z leksemem dusza i ich odpowiedniki w innych językach słowiańskich; Frazeologizmy z komponentem ‘krew’ w języku i dziełach literatury serbskiej; Polsko-chorwacke i polsko-serbskie porównawcze studia frazeologiczne.