Drogie Studentki i drodzy Studenci filologii słowiańskiej,

w ostatnim czasie zostały wydane zarządzenia i komunikaty władz UŁ regulujące sprawy sesji, zaliczania praktyk oraz obron prac dyplomowych w okresie zawieszenia działalności dydaktycznej uczelni. Ponieważ tegoroczna sytuacja jest pod wieloma względami nietypowa, chcemy, byście mieli już w tym momencie przekazane jasne i spójne ogólne informacje na temat organizacji sesji na naszym kierunku w tym roku akademickim:

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zdalnej będą trwały zgodnie z kalendarzem akademickim do 10 czerwca. W pojedynczych wypadkach, ze względu na konieczność zrealizowania zaplanowanego na ten semestr materiału lub sprawdzenia zadanych prac, możliwe będzie kilkudniowe przedłużenie realizacji zajęć zdalnych – o tym poinformują Was wykładowcy.

2. Proponujemy, by ci z Was, którzy mają spełnione warunki uzyskania zaliczenia / dopuszczenia do egzaminu, nie czekali na termin wrześniowy, tylko wykorzystali możliwość, jaką daje Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie sesji i przystąpili do zaliczeń / egzaminów online jeszcze w czerwcu: w terminie od 15 do 28 czerwca.

3. Ci z Was, którzy z różnych powodów nie mogą przystąpić do sesji w terminie czerwcowym, będą mogli, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ, podejść do egzaminów i zaliczeń w sesji wyznaczonej na okres 24 sierpnia – 24 września (konkretne daty poszczególnych egzaminów we wrześniu będą ustalone przez wykładowców). Podkreślmy, że wybór terminu przystąpienia do sesji – czerwcowego lub sierpniowo-wrześniowego – jest prawem każdego z Was! Prosimy tylko, byście zgłosili swoją decyzję wykładowcom.

4. Warunki zaliczenia każdego z przedmiotów, zgodne z planem studiów oraz efektami uczenia się, ustalają wykładowcy. Może to być zaliczenie na podstawie prac ocenianych w trakcie semestru albo egzamin w formie pisemnej lub ustnej. Zdecydowana większość przedmiotów, na których przewidziany jest egzamin, zakończy się egzaminem w formie ustnej.

5. Na każdym z roczników wszystkie zajęcia z praktycznej nauki języków kierunkowych będą kończyły się – po uprzednim zaliczeniu wszystkich zadanych prac pisemnych – egzaminem ustnym prowadzonym przez wykładowcę lub wykładowców danego języka.

Dziękując za wszystkie wspólne zajęcia, życzymy Wam spokojnego przygotowywania się do sesji oraz powodzenia na zaliczeniach i egzaminach, a studentom ostatnich lat studiów – także na obronach prac dyplomowych!